Prikaz objav z oznako ARRS. Pokaži vse objave
Prikaz objav z oznako ARRS. Pokaži vse objave

četrtek, 07. november 2019

Objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti

Uradnem listu RS, št. 65 je bil dne 30. 10. 2019 objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti, ki začne veljati 14. 11. 2019. Agencija bo ob uveljavitvi pravilnika objavila tudi neuradno prečiščeno besedilo pravilnika.

ponedeljek, 21. oktober 2019

Objavljen je Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v zlatem odprtem dostopu (za leto 2019)

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) je objavila drugi Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v zlatem odprtem dostopu (za leto 2019) (v nadaljevanju: javni razpis).
Predmet javnega razpisa je povračilo stroškov znanstvenih objav, ki so bile objavljene v zlatem odprtem dostopu in je bilo plačilo teh stroškov (v nadaljevanju: stroški APC) izvedeno med 2. 11. 2018 in 1. 9. 2019. Znanstvene objave morajo biti v skladu s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti razvrščene vsaj v kategoriji A'.
Javni razpis je v skladu z Nacionalno strategijo odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov v Sloveniji 2015–2020 ter omogoča približevanje načelom Načrta S (ang. Plan S)  zavezništva agencij za financiranje raziskovalne dejavnosti in Evropske komisije (Koalicija S, ang. Coalition S). Podrobnejše informacije so dosegljive  v spletni rubriki Odprt dostop.
Rok za oddajo prijav je 25. 10. 2019 do 14. ure.
Obseg sredstev za realizacijo javnega razpisa znaša okvirno 450.000 EUR. Razpis bo realiziran skladno s proračunskimi zmožnostmi.

ponedeljek, 23. september 2019

Namestitev seznamov baz podatkov o revijah za leto 2019 (BIBLIO-A, BIBLIO-B).

Objavljeni so posodobljeni seznami za leto "Mednarodne bibliografske baze podatkov,
ki se upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij BIBILO-A" in "Revije, ki niso vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, se pa upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij BIBLIO-B" za leto 2019, ki se upoštevajo pri kategorizaciji  po ARRS metodologiji.

četrtek, 19. september 2019

Razpis za raziskovalne projekte za leto 2020 – objava predvidoma sredi oktobra 2019, začetek financiranja ostaja julij 2020

Javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2020 bo objavljen predvidoma v sredini meseca oktobra 2019, pričetek financiranja pa je predviden v običajnem roku v juliju 2020.
Do zakasnitve pri objavi glede na napoved je prišlo zaradi postopka sprememb Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih), ki ga je ARRS sprožila konec junija 2019 (več).

ponedeljek, 22. oktober 2018

Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v zlatem odprtem dostopu (za leto 2018)

ARRS je v sklopu podpore strategije Plan S v petek, 19. 20. 2018, objavil  Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v zlatem odprtem dostopu (za leto 2018)  


Predmet javnega razpisa je povračilo stroškov znanstvenih objav, ki so bile objavljene v zlatem odprtem dostopu in je bilo plačilo stroškov izvedeno v letu 2018. Znanstvene objave morajo biti v skladu s pravilnikom razvrščene vsaj v kategoriji A'.


 Znanstvena objava, objavljena v zlatem odprtem dostopu, mora vsebovati navedbo ARRS kot (so)financerja znanstvenoraziskovalnega dela, iz katerega izhaja znanstvena objava skladno z 82. oziroma 105. členom pravilnika


Prijavijo se lahko raziskovalne organizacije (RO), ki so na dan oddaje prijave na javni razpis vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti (Evidenca RO) ali zasebni raziskovalci, ki so na dan oddaje prijave na javni razpis vpisani v register zasebnih raziskovalcev, ki ju vodi ARRS, ter izpolnjujejo pogoje predpisane z zakonom in s predpisi agencije. Prijavitelj lahko vloži vlogo za povračilo stroškov znanstvenih objav, objavljenih v zlatem odprtem dostopu.  


Predvideni obseg sredstev za realizacijo javnega razpisa znaša okvirno 300.000 EUR. 


Rok za oddajo je 2. 11. 2018!

torek, 29. avgust 2017

Science Europe priporoča razkritje stroškov znanstvenih objav

(Bruselj, Antwerp – 26. 4.4 2017) Evropsko združenje agencij Science Europe je objavilo izjavo, ki priporoča razkritje stroškov znanstvenih objav.
Združenje Science Europe je zavezano k učinkovitemu in trajnostnemu izvajanju načel odprtega dostopa, zato predlaga, da ustanove, ki delujejo na področju znanosti, razkrijejo obseg stroškov oz. plačil za znanstvene objave v okviru odprtega dostopa in s tem prispevajo k transparentnosti na tem področju. Science Europe ustanove vabi k sodelovanju pri pobudi »Open APC Initiative«, ki pomeni odprt dostop do podatkov o stroških obdelave oz. objave člankov (ang. Article Processing Charge, okrajšava APC).
Pobuda izhaja iz predpostavke, da v okviru odprtega dostopa razkritje finančnih tokov med institucijami znanja in založbami omogoča primerljivost, ki naj bi dolgoročno prispevala k preglednejšim in stroškovno učinkovitejšim okvirnim dogovorom med njimi.
Dodatni podatki o pobudi »Open APC Initiative«: https://treemaps.intact-project.org
Dokument, ki ga je pripravila delovna skupina za odprt dostop, je bil predstavljen 26. aprila 2017 na mednarodni delavnici v Antwerpu z naslovom Izzivi trenutnih poslovnih modelov znanstvenega objavljanja (‘Challenging the Current Business Models in Academic Publishing’). Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije je ustanovitvena članica Science Europe.
 
Povezani viri:


torek, 17. januar 2017

Scholarly Open Access - Beallov seznam nedosegljiv

Ameriški knjižničar Jeffrey Beall je nekaj let sestavljal sezname domnevno predatorskih revij, založb in zavajajočih metrik, ki jih je objavljal na svoji spletni strani Scholarly Open Access , ki pa od tega tedna ni več dosegljiva. To orodje je bilo v veliko pomoč pri ugotavljanju statusa revije ali založnika. Seznam sicer ni bil uradni priznan, je pa služil kot smernica pri preverjanju.

Res pa je, da so se vse pogosteje pojavljale tudi javne kritike o kriterijih in upravičenosti uvrstitve na te sezname. Tako je bilo na tem seznamu tudi nekaj revij ali založnikov, ki so bili na njih neupravičeno, so si pa kasneje težko popravile svoj ugled. Največji kritiki Jefrey-a Beall-a so celo ustvarili svojo spletno stran Scholarly Open Access, na kateri neposredno kritizirajo Jeffrey-a Beall-a in njegovo delo.

Ne vemo, zakaj je vsebina na sami spletni strani nedostopna, saj ni nikakršnega obvestila o tem. Tudi ne vemo ali bo ponovno dostopna.

V vsakem primeru svetujemo vsem, ki preverjate status revije, da preverite vsaj faktov vpliva in SNIP faktor, sezname ARRS, ter seveda uredniški odbor revije, kako dolgo revija že izhaja...

Če revija izhaja kot odprto dostopna (open access), pa lahko njen status preverite tudi na portalu DOAJ in Sherpa/Romeo.

Podrobnejša navodila pa so objavljena tudi v vodiču OSICD Na kaj je treba paziti pri presoji založnika.

ponedeljek, 19. september 2016

Zapisnik sestanka s predstavniki OSIC-ev in ARRS-ja (12. 5. 2016)

V petek, 16. 9. 2016, je bil objavljen Zapisnik sestanka s predstavniki OSIC-ev in ARRS-ja (12. 5. 2016). Med drugim v njem izveste kako:
- izvesti postopek preverjanja revij in založb,
- obravnavati ugrabljene in lažne revije, za katere uporabljamo nov termin SPORNE REVIJE,
- obravnavati sumljive konference,
- opredeliti revije, ki so izpadle iz seznama MBP,
- CIP zapisi za monografije...


torek, 16. avgust 2016

Nov "Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti"

V petek, 29. 7. 2016 je bil v Uradnem list Republike Slovenije št. 52/2016 objavljen novi Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: Pravilnik).
Pravilnik je bil po zaključku dela Usmerjevalne skupine ARRS ter obravnavah na organih ARRS, na pristojno ministrstvo posredovan 1. 12. 2015. Po uspešnem zaključku medresorskega usklajevanja in soglasju pristojnega ministrstva je Vlada Republike Slovenije dne 19. 7. 2016 sprejela sklep o seznanitvi s Pravilnikom in ga posredovala v objavo.
Novi pravilnik je dosegljiv na spletnem naslovu Uradnega lista Republike Slovenije (Uredbeni del, stran 7692) in na spletni strani ARRS.
Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS v SICRIS-u bo z novim pravilnikom usklajeno predvidoma v septembru.


petek, 15. julij 2016

Vrednotenje in vprašanja iz prakse pri vodenju bibliografij v sistemu COBISS.SI

Ne pozabite, 3. novembra 2016!

Program tečaja sledi najbolj perečim vprašanjem, ki jih imajo katalogizatorji pri svojem delu. Običajno so to:
 • novosti v tipologiji dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS
 • dodatna navodila za katalogizacijo posameznih bibliografskih enot
 • bibliografije raziskovalcev in bibliografije, namenjene spremljanju raziskovalne dejavnosti
 • novosti v programski opremi Bibliografije in v informacijskem sistemu SICRIS
 • vodenje osebnih bibliografij za posamezne vrste izvedenih del
 • glavne definicije, koncepti in kategorije iz domače in svetovne prakse katalogizacije elektronskih virov
 • druga vprašanja in dileme
 • odprta vprašanja

ponedeljek, 01. februar 2016

ARRS in oddaja poročila o porabi sredstev

Spoštovani!

Obveščamo vas, da lahko na naslovu http://home.izum.si/cobiss/obvestila_novosti/ preberete obvestilo, kako pripraviti seznama COR011 in COR012, ki sta sestavna dela poročila za ARRS.

Za vsa morebitna dodatna pojasnila ali vprašanja v zvezi s tem sporočilom pišite na e-naslov podpora@izum.si ali pokličite klicni center IZUM-a na telefonsko številko 02/25 20 333.

Lep pozdrav!

Tajništvo COBISS

IZUM, Institut informacijskih znanosti
Prešernova ul. 17, 2000 Maribor
T: +386 2 2520 333


četrtek, 09. julij 2015

Bibliografije raziskovalcev v slovenskem visokošolskem prostoru

Bibliografije raziskovalcev v slovenskem visokošolskem prostoru

Osrednja humanistična knjižnica FF, Znanstveni inštitut FF, Univerza v Ljubljani in Sekcija za visokošolske knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije vabijo na Strokovno srečanje predstavnikov raziskovalnih institucij, raziskovalcev in bibliotekarjev z naslovom Bibliografije raziskovalcev v slovenskem visokošolskem prostoru. Srečanje bo potekalo 18. junija 2015 v predavalnici 2 na Filozofski fakulteti.

Program

 18. junij 2015 - Filozofska fakulteta UL
 10.30-11.00        Registracija udeležencev
 11.00-11.20        Uvodni nagovori: prof. dr. Martin Čopič, prorektor UL, g. Davor Šoštarič, direktor IZUM, prof. dr. Predrag Novaković, prodekan FF
 11.20-13.00        Sklop 1
 • prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat (FF): Pobude za odpravo anomalij v vrednotenju raziskovalnega dela z namenom izboljšanja načel pravičnosti, transparentnosti in kakovosti objavljenih del v humanistiki in družboslovju          Povzetek    Prosojnice
 • izr. prof. dr. Miha Humar (BF): Politika vrednotenja raziskovalne uspešnosti z vidika raziskovalcev          Povzetek    Prosojnice
 • mag. Janez Jug (FDV): Vloga OSIC-ev pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti                                          Povzetek     Prosojnice
 • Anka Sollner Perdih (FF): Bibliotekarji-bibliografi med tnalom in nakovalom pri izdelavi bibliografij raziskovalcev     Povzetek     Prosojnice
Vprašanja in diskusija na obravnavane teme.
Moderatorja: doc. dr. Milan Lovenjak (OHK FF), Nataša Knap (SVK).
 13.00-13.30        Odmor
 13.30-15.30        Sklop 2
Okrogla miza z uvodnimi kratkimi predstavitvami problematike vrednotenja raziskovalne uspešnosti z vidika posameznih udeleženih inštitucij in predstavitvijo izbranih tem:
 • dr. Martin Grum (OSIC za humanistiko)
 • mag. Irena Sajovic (OSIC za naravoslovje)
 • dr. Mira Vovk-Avšič (OSIC za tehniko)
 • prof. dr. Tomaž Bartol (OSIC za biotehniko)    Povzetek
 • doc. dr. Jure Dimec (OSIC za medicino)
 • Davor Šoštarič, Apolonija Zupan Marolt (IZUM)   Povzetek    Prosojnice
 • Irena Sešek (NUK) Povzetek
 • dr. Mojca Kotar (UL)   Povzetek    Prosojnice
 • prof. dr. Alenka Šauperl (FF) Prosojnice.
Vprašanja in diskusija na obravnavane teme. Sodelovali sta tudi predstavnici ARRS, dr. Lidija Tičar Padar, pomočnica direktorja ARRS in Mateja Gašpirc, skrbnica za humanistične vede, Sektor za raziskovalne projekte.
Moderatorka: mag. Hedvika Pavlica Kolman (SVK, OHK FF).
15.30-16.00 Zaključek srečanja.

sreda, 11. marec 2015

Posodobljen seznam revij v mednarodnih bibliografskih bazah podatkov (ARRS)


Spoštovani!

 

Na naslovu http://home.izum.si/cobiss/obvestila_novosti/ lahko preberete obvestilo o objavi seznamov revij v mednarodnih bibliografskih bazah podatkov, ki jih pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti upošteva ARRS.

 

Za vsa morebitna dodatna pojasnila ali vprašanja v zvezi s tem sporočilom pišite na e-naslov podpora@izum.si ali pokličite klicni center IZUM-a na telefonsko številko 02/25 20 333.

 

Lep pozdrav!

 

Apolonija Marolt Zupan

Bibliografije in SICRIS

Sektor Programska oprema

 

IZUM, Institut informacijskih znanosti

Prešernova ul. 17, 2000 Maribor


T: +386 2 2520 333