ponedeljek, 12. januar 2015

Spremenjen je Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti

Pravilnik velja od 20. 12. 2014. Vsebuje tudi spremembe v 9., 10. in 11. členu o spremenjenem oz. dopolnjenem načinu točkovanja bibliografij raziskovalcev v SICRIS!

Pravilnik najdete na strani ARRS Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti  ali v Uradnem listu, št. 92/2014 z dne 19. 12. 2014.SPREMEMBE v novem pravilniku , ki se navezujejo na spremembe glede načina točkovanja bibliografij raziskovalcev v SICRIS:

9. člen
Drugi odstavek 35. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(2) Kvantitativna ocena A1 se določi na podlagi upoštevanega števila točk v zbirki Sicris (COBISS) za objavljena raziskovalna dela za petletno obdobje in obdobje do datuma zaključka javnega razpisa v tekočem letu ter točk A', A" in A1/2. Upoštevano število točk v zbirki Sicris (COBISS) je določeno v četrtem odstavku 39. člena tega pravilnika. Za izračun točk 2. E (patent, nova sorta, pasma) se upošteva desetletno obdobje. Formula za izračun ocene A1 je določena v metodologiji."
V tretjem odstavku se besedilo "Prilogi 2 k temu pravilniku" nadomesti z besedilom "Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika".
V petem odstavku se na koncu besedila doda nov stavek, ki se glasi:
"Če so v članku poleg avtorjev navedeni tudi člani projektne skupine (angl. study group), tem točke ne pripadajo – število točk prispevka se deli samo s številom avtorjev."
Dvanajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(12) Vodja programske skupine lahko na predlog vodje projekta za sredstva, ki se upoštevajo pri oceni A3, opredeli delež (%) sodelujočih članov programske skupine za posamezen projekt, ki izraža njihovo vlogo pri pridobitvi teh sredstev. Delež članov projektne skupine za posamezen projekt se določi samo enkrat za ves čas trajanja projekta."
V štirinajstem odstavku se črta besedilo "in zadnje javno dostopne verzije baze ERIH".
V petnajstem odstavku se za besedama "agencija podatke" doda besedilo "od RO", na koncu odstavka pa se doda nov stavek, ki se glasi:
"V zvezi s podatki, ki jih RO vpisuje v obrazec RO, ta upošteva tudi navodila, ki so akt poslovanja."
10. člen
Prvi, drugi in tretji odstavek 37. člena se spremenijo tako, da se glasijo:
"(1) Kvantitativna ocena A" (izjemni dosežki v ocenjevalnem obdobju petih let) so točke Sicris, ki izhajajo iz teh sestavin ocenjevanja:
 • objava monografije pri mednarodni znanstveni založbi s seznama agencije. Način kvantitativnega ocenjevanja (točkovanja) je določen v Prilogi 1 tega pravilnika;
 • članek v prvi ali drugi reviji SCI področja in članek v revijah z IF, večjim od 8;
 • članek v reviji, ki ima IF 3-krat večji od spodnje meje zgornje četrtine revij SCI področja (cca. zgornjih 5 %). Ne upoštevajo se članki v revijah z IF, manjšim od 3;
 • patent (EU ali ZDA ali Japonska), nova sorta, pasma;
 • članek v reviji, ki ima IF 1,5-krat večji od spodnje meje zgornje četrtine revij SSCI področja (približno zgornjih 10 %);
 • članek v reviji, ki ima IF 1,5-krat večji od spodnje meje zgornje četrtine revij Scopus (uporablja se SNIP za družboslovje; približno zgornjih 10 %);
 • članek v zgornji četrtini revij Scopus (uporablja se SNIP za humanistiko);
 • kot IF se v zbirkah SCI in SSCI uporablja JCR (Journal of Citation Reports), v zbirki Scopus pa SNIP (Source Normalized Impact per Paper). Če ima revija iz kategorije A" več kot 25 % avtocitatov, se uvrsti v kategorijo A'.
(2) Kvantitativna ocena A' (zelo kakovostni dosežki v ocenjevalnem obdobju petih let) so točke Sicris, ki izhajajo iz teh sestavin ocenjevanja:
 • članek v zgornji četrtini revij SCI področja;
 • članek v zgornji polovici revij SSCI področja;
 • članek v zgornji polovici revij v zbirke Scopus (uporablja se SNIP za družboslovje);
 • članek v zgornjih treh četrtinah revij v zbirke Scopus (uporablja se SNIP za humanistiko);
 • članek v A & HCI;
 • patent (EU ali ZDA ali Japonska), nova sorta, pasma;
 • objava monografije ali poglavja v monografiji pri mednarodni znanstveni založbi s seznama agencije; znanstvena monografija, izdana pri tuji ali domači založbi, če je monografija s humanističnih področij (po vrstilcu UDK) in se izvaja vrednotenje za humanistiko. Način kvantitativnega ocenjevanja (točkovanja) je naveden v Prilogi 1 tega pravilnika.
(3) Kvantitativna ocena A1/2 (pomembni dosežki v ocenjevalnem obdobju petih let) pomeni:
 • točke Sicris za objave v zgornji polovici revij iz zbirk Scopus in SSCI (za družboslovje) ter SCI (za vse druge vede), za humanistiko pa pomeni točke Sicris za objave v zgornjih treh četrtinah revij iz zbirke Scopus;
 • patent (vsi mednarodni patenti), nova sorta, pasma;
 • objava monografije ali poglavja v monografiji pri mednarodni znanstveni založbi s seznama agencije; znanstvena monografija ali poglavje v znanstveni monografiji, če je monografija s humanističnih področij (po vrstilcu UDK) in se izvaja vrednotenje za humanistiko, ter znanstvena monografija pri domači založbi, če je monografija z družboslovnih področij (po vrstilcu UDK) in se izvaja vrednotenje za družboslovje. Način kvantitativnega ocenjevanja (točkovanja) je naveden v Prilogi 1 tega pravilnika."
11. člen
Četrti odstavek 39. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(4) Upoštevano število točk se za vse vede izračuna tako, da se prejetemu številu točk znanstvene uspešnosti prištejejo točke strokovne uspešnosti, a le v tolikšni višini, da njihov delež ne preseže 15 % skupnega upoštevanega števila točk."
Peti in šesti odstavek se črtata.