torek, 16. avgust 2016

Nov "Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti"

V petek, 29. 7. 2016 je bil v Uradnem list Republike Slovenije št. 52/2016 objavljen novi Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: Pravilnik).
Pravilnik je bil po zaključku dela Usmerjevalne skupine ARRS ter obravnavah na organih ARRS, na pristojno ministrstvo posredovan 1. 12. 2015. Po uspešnem zaključku medresorskega usklajevanja in soglasju pristojnega ministrstva je Vlada Republike Slovenije dne 19. 7. 2016 sprejela sklep o seznanitvi s Pravilnikom in ga posredovala v objavo.
Novi pravilnik je dosegljiv na spletnem naslovu Uradnega lista Republike Slovenije (Uredbeni del, stran 7692) in na spletni strani ARRS.
Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji ARRS v SICRIS-u bo z novim pravilnikom usklajeno predvidoma v septembru.


V izpis osebnih bibliografij iz COBISS-a vključena tudi alternativna metrika Altmetrics

Altmetrika upošteva vpliv oz. odmevnost raziskovalnega dela na spletu in omogoča avtomatizirano ažuriranje novih omemb in dogodkov. Zajema podatke družbenih omrežij (Twitter, Facebook, Google+ …), spletnih dnevnikov raziskovalcev, javno dostopnih dokumentov, novičarskih portalov in revij, referenčnih orodij (Mendeley ipd.) ter drugih virov informacij, kot so Wikipedia, Youtube, Reddit itd.
Altmetrika je netradicionalna metoda merjenja vpliva v znanstvenem publiciranju in lahko služi kot dopolnilo klasičnim metodam merjenja, kot sta število citatov in h-indeks. V avtomatizirano vrednotenje znanstvenoraziskovalnega dela altmetrika ni vključena.
Izbiramo lahko med naslednjimi možnostmi:
brezPrikaz altmetrike ni vključen.
  
AltmetricPri bibliografski enoti z identifikatorjem DOI, URL, URN ali ISBN je vključen prostodostopni prikaz odmevnosti podjetja Altmetric.
 Primer:
  
 
  
Altmetric (strnjeni prikaz)Pri bibliografski enoti z identifikatorjem DOI, URL, URN ali ISBN je vključen prostodostopni prikaz odmevnosti podjetja Altmetric v strnjeni obliki.
 Primer:
  
 
Article has an altmetric score of 2457
Prikaz altmetrike je možen le v formatu izpisa HTML in v formatu bibliografske enote ISO oz. IEEE.
Vir: http://home.izum.si/COBISS/bib/Help_SI.html#altmetrics

petek, 15. julij 2016

Vrednotenje in vprašanja iz prakse pri vodenju bibliografij v sistemu COBISS.SI

Ne pozabite, 3. novembra 2016!

Program tečaja sledi najbolj perečim vprašanjem, ki jih imajo katalogizatorji pri svojem delu. Običajno so to:
  • novosti v tipologiji dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS
  • dodatna navodila za katalogizacijo posameznih bibliografskih enot
  • bibliografije raziskovalcev in bibliografije, namenjene spremljanju raziskovalne dejavnosti
  • novosti v programski opremi Bibliografije in v informacijskem sistemu SICRIS
  • vodenje osebnih bibliografij za posamezne vrste izvedenih del
  • glavne definicije, koncepti in kategorije iz domače in svetovne prakse katalogizacije elektronskih virov
  • druga vprašanja in dileme
  • odprta vprašanja

torek, 26. april 2016

Javna razprava - Predlog Pravilnika o strokovnih nazivih v knjižnični dejavnosti

Na Biblioblogu so objavili:

V skladu z določili 29. in 39.b člena novega Zakona o knjižničarstvu je Ministrstvo za kulturo v predvidenem roku pripravilo predlog novega Pravilnika o strokovnih nazivih v knjižnični dejavnosti, ki je z obrazložitvijo in spremljujočimi merili objavljen na e-upravi (Predlogi predpisov) in na spletni strani Ministrstva za kulturo na naslovuhttp://www.mk.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/predpisi_v_pripravi_2016/. Na podlagi pripravljenega predloga je zaželeno tvorno sodelovanje strokovne in druge zainteresirane javnosti, morebitne konstruktivne odzive pričakujejo do 19. maja 2016. Društva kot samostojne pravne osebe seveda lahko posreduje svoja stališča neposredno na ministrstvo, vsi ostali, ki smo povezani pod ZBDS in želimo sodelovati, pa posredujmo svoja stališča pisno na naslov ZBDS (elektronski naslovinfo@zbds-zveza.si) do 6. maja 2016. Seja Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost, ki bo prvi pretresel in obravnaval prispele predloge, bo že 9. maja in prav je, da imamo knjižničarji do takrat že vsaj do neke mere usklajena in izoblikovana stališča.

Vabljeni k sodelovanju!