torek, 3. november 2020

SKUPNOSTNA ZNANOST: RAZISKOVANJE KOT NUJNA SESTAVINA VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA

 

Vabljeni na videokonferenco

SKUPNOSTNA ZNANOST: RAZISKOVANJE KOT NUJNA SESTAVINA VSAKDANJEGA ŽIVLJENJA

Torek, 10.11.2020 ob 10.00

 

Raziskovanje se pojavlja kot nujna sestavina vsakdanjega življenja, ko se posameznikom in družinam odpirajo različne možnosti in alternative v domačem okolju in širšem prostoru. Skupnostna znanost (citizen science), ki v raziskovalno delo profesionalnih raziskovalcev vključuje izkustveno znanje vse širšega kroga nepoklicnih, laičnih raziskovalcev in prebivalcev na sploh, pridobiva vse večji pomen v raziskovalnem okolju kot tudi v skupnosti nasploh.

Temeljno poslanstvo skupnostne znanosti je deljenje znanja. Vključevanje laičnih raziskovalcev v raziskovalne projekte skupnostne znanosti lahko predstavlja most med lokalno skupnostjo in raziskovalnimi organizacijami. Seznanjanje s konkretnimi izkušnjami služi profesionalnim raziskovalcem za preverjanje teoretskih postavk in kot vir novih idej na njihovih področjih delovanja. In nenazadnje, skupnostna znanost omogoča razumevanje znanstvenega dela ter enostavnejšo aplikacijo rezultatov tega dela v življenje širše skupnosti.

Visokošolske knjižnice imajo pomembno vlogo pri delovanju skupnostne znanosti. S svojim delovanjem spodbujajo povezovanje med raziskovalci in širšo skupnostjo ter s tem lahko postajajo nekakšen inkubator projektov skupnostne znanosti.

Strokovno srečanje bo obravnavalo pomembno tematiko vključevanja širše skupnosti v projekte skupnostne znanosti. Namenjeno je najširšemu krogu uporabnikov od raziskovalcev, knjižničarjev pa do vseh, ki vas zanima raziskovalno delo.

Imeli boste priložnost spoznati, kako se z naštetimi problemi spopadajo v tujini, s kakšnimi izzivi se srečujejo in kakšne so njihove rešitve.

Svoje ideje, izkušnje ter pričakovanja boste lahko delili z izkušenimi predavatelji iz Slovenije in iz tujine ter z drugimi udeleženci srečanja.

V razpravi ob koncu srečanja se boste lahko tudi sami vključili v razpravo in prispevali svoja stališča glede obravnavane tematike.

 

Program:

 

10:00 – 10:25

The Internet is plagued with Trackers
Huma Shah

10:25 – 10:50

The power of many – Citizen Science at the University of Southern Denmark
Thomas Kaarstat & Anne Kathrine Overgaard

10:50 – 11:15

Predstavitev sponzorja Wiley / Sponsor presentation – Wiley

11:15 – 11:40

Anyone can Participate
Črtomir Podlipnik

11:40 – 12:05

BESPOC – A Prototype for Citizen Science Single Point of Contact at Universities
Tiberius Ignat


12:05 – 12:50

Razprava / Panel
(moderator Miro Pušnik)

ponedeljek, 26. oktober 2020

Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v zlatem odprtem dostopu (za leto 2020)

 Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na podlagi 2. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16, 79/17, 65/19 in 78/20; v nadaljevanju: pravilnik) in v zvezi s 15. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1, 112/107, 9/11, 57/12 -ZPOP-1A, 21/18-ZNOrg in 9/19; v nadaljevanju: zakon) objavlja

Javni razpis za povračilo stroškov znanstvenih objav v zlatem odprtem dostopu (za leto 2020)


Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj

Do povračila stroškov APC so upravičeni prijavitelji pod naslednjimi pogoji:

(1) Prijavitelji so plačali stroške APC med 2. 9. 2019 in 1. 9. 2020.

(2) Znanstvene objave morajo biti v skladu s pravilnikom razvrščene vsaj v kategoriji A', pri čemer velja uvrstitev v A' glede na seznam BIBLIO-A (http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Kateg-medn-bibl-baze.html) z dne 8. 9. 2020.

(3) Znanstvena objava, objavljena v zlatem odprtem dostopu, mora vsebovati navedbo ARRS kot (so)financerja znanstvenoraziskovalnega dela, iz katerega izhaja znanstvena objava v skladu z 82. oziroma 105. členom pravilnika.

 

ponedeljek, 21. september 2020

PODATKI O SREČANJIH V BIBLIOGRAFSKEM OPISU V COBISS-u

 

Komisija za katalogizacijo NUK je marca 2020 sprejela nova navodila pri vnosu podatkov o srečanjih v bibliografskem opisu, ki jih po novem navajamo kot naslov ali dodatek k naslovu. V navedbah odgovornosti navajamo le osebe in združenja (organizacije, inštitucije, društva ipd.), ki so sodelovala pri nastanku bibliografskega vira.

 

Več na https://www.nuk.uni-lj.si/nuk/komisija-za-katalogizacijo/sklepi/22

torek, 28. julij 2020